Akademik Atölye

Akademik Atölye

TEORİDEN PRATİĞE VERİ ANALİZİ 
Nicel Veri Analizi ile ilgili yürütmüş olduğumuz kurs programları ve içeriği aşağıdaki sunulmuştur. Eğitimlerden katılımcıların maksimum faydayı elde edebilmeleri amacıyla yüz yüze ve 6-10 kişilik gruplarla yürütülmektedir. Programın detaylı içeriği ve gerekli iletişim bilgileri için ilgili bağlantıyı takip edebilir veya .pdf formatında indirebilirsiniz. 
  NOT: Programlara katılım için, eğitimcilerin e-posta/telefon  iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Gruplar minimum 6 maksimum 10 kişiden oluşmaktadır. Program tarihleri katılımcılara göre belirlenecektir.
EĞİTİMCİLER
Uzm.Dr. Erdal BAŞDAŞ - erdalbasdas@gmail.com / 0 544 7108901
Uzm.Dr.  Ergün KARA   - ergunpdr@hotmail.com /   0 505 5971420       

KURS PROGRAMLARI                  
     
KURS 1: TEMEL İSTATİSTİKSEL ANALİZLER VE SPSS

Programın İçeriği :
· Bilimsel araştırma süreci ve veri toplama
· Verilerin özelikleri ve değişken türleri
· Çalışma için uygun olan istatistiğe karar verme
·  SPSS'te değişken tanımlanması ve veri girişi
· Betimsel İstatistik (Merkezi Eğilim ve Merkezi Dağılım Ölçüleri)
· Hipotez Testleri ve varsayımların kontrol
· Bağımsız Örneklemler için t-Testi
· Bağımlı Örneklemler için  t-Testi
· Tek Yönlü Varyans Analizi
·  Parametrik olmayan İstatistiksel Yöntemler (Ki-Kare analizleri, Mann Whitney U Testi, Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi, Kruskal Wallis Testi)
·  Korelasyon Analizi


-------------------------------------------------------------

KURS 2: SPSS İLE UYGULAMALI İLERİ NİCEL ANALİZ

Programın İçeriği :
· Yinelenen ölçümler için tek faktörlü anova
· Bağımsız gruplar için iki faktörlü anova
· Yinelenen ölçümler için iki faktörlü anova
· Karma desenli anova
· Çok değişkenli varyans analizi (manova)
· Kovaryans analizi (ancova)
· Basit doğrusal regresyon modeli
· Çoklu regresyon modeli
· Hiyerarşik regresyon modeli
· Lojistik regresyon analizi


----------------------------------------------------------------

KURS 3 : ÖLÇEK GELİŞTİRME

Programın İçeriği :
· Açımlayıcı faktör analizi (EFA)
· Temel bileşenler analizi
· Tamamlayıcı analizler (KMO, Bartlett, Döndürme işlemleri vb.)
· İç tutarlılık değerleri Cronbach’s Alpha,
· Yarılama güvenirliği (Guttman ve Spearman)- Test tekrar test analizi
· Geçerlik analizleri (yakınsama geçerliği ve discriminant analiz)
· Doğrulayıcı faktör analizi-------------------------------------------------------------------

KURS 4: ARACILIK / DÜZENLEYİCİLİK VE KOŞULLU SÜREÇ ANALİZLERİ

Programın İçeriği :
· Yol analizi: Aracılık modellerinde doğrudan, dolaylı ve toplam etkileri hesaplama
· Basit aracılık modeli
· Çoklu aracılık modelleri (Birden fazla aracı içeren modeller)
· Deneysel aracılık modeli (içinde deneysel müdahalenin de bulunduğu aracılık modeli)
· Düzenleyici Modellerde etkileşimlerin incelenmesi ve görselleştirilmesi.
· Koşullu Süreç Analizi (içinde düzenleyicinin de olduğu aracılık modelleri)
· Koşullu dolaylı etkilerin nicel değerlendirmesi ve çıkarımı.
· Seri aracılık modelleri (Ardışık aracılık modeli)
· Aracılık modellerinde bootstrapping (yeniden örnekleme) hesaplama-----------------------------------------------------
    
     KURS 5: SPSS/AMOS YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ
    
     Programın İçeriği :
     ·Yapısal Eşitlik Modellemesi Teorik Temel Bilgiler
     · Yapısal Eşitlik Modelinin Oluşturulması
     · Uyum indeksleri
     · Amos Arayüzü Tanıtımı 
     · Doğrulayıcı Faktör Analizi ( İlişkisiz, I. ve II. Seviye analizleri)
     · Yapısal Eşitlik Modeli ve Yol Analizleri
     · Aracılık Testi
     · Ölçme Değişmezliği (Measurement Invariance) Analizi
     · Yapısal Regresyon Modeli


----------------------------------------------------------

DİĞERLERİ

Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçiniz.